Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ανανέωση    - - : - -


Δημιουργία νέου Μητρώου Πελάτη Οδηγίες
Στοιχεία Πρώτου Δικαιούχου
Προσθήκη Συνδικαιούχων
Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου
Επιλογή Username
Υποβολή

Στοιχεία Πρώτου Δικαιούχου
Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Υπηκοότητα:
v
Τόπος Γέννησης - Χώρα:
v
Ημερομηνία Γέννησης:
v
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Ημερομηνία Έκδοσης ΑΔΤ:
v
Αριθμός Διαβατηρίου:
Χώρα Έκδοσης Διαβατηρίου:
v
Φορολογικά Στοιχεία
Φορολογική Κατοικία - Χώρα:
v
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:
Επάγγελμα:
v
Στοιχεία Επικοινωνίας
  Για τη συμπλήρωση του κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιείστε τον κωδικό χώρας & τον αριθμό τηλεφώνου, π.χ. για την Ελλάδα 0030 6939xxxxxx
Τηλέφωνο Κατοικίας:
Τηλέφωνο Εργασίας:
Κινητό Τηλέφωνο:
E-mail:
Διεύθυνση Κατοικίας
Χώρα:
v
Πόλη:
Οδός - Αριθμός:
Ταχ. Κώδικας:
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Διεύθυνση Επαγγέλματος
Χώρα:
v
Πόλη:
Οδός - Αριθμός:
Ταχ. Κώδικας:
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Διεύθυνση Αλληλογραφίας
Χώρα:
v
Πόλη:
Οδός - Αριθμός:
Ταx. Κώδικας:Επόμενο

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
(Τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) συνιστούν ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του Ν.4099/2012)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
3Κ INVESTMENT PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. (διακριτικός τίτλος 3Κ Investment Partners), ΑΠΟΦ.ΥΠ.ΕΘ.Ο: 38476/Β 1288/13.09.1990, Γ.Ε.ΜΗ.: 1003501000, Εποπτεύουσα Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ

Για οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 7419890, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Powered by