Τρίτη, 28 Μαΐου 2024

Ανανέωση    - - : - -


Αίτηση Παροχής Κωδικών Πρόσβασης Οδηγίες
Πληροφορίες Πελάτη
Πληροφορίες Λογαριασμού
Υποβολή

Παρακαλώ, συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία
Πληροφορίες Πελάτη
Κωδικός Πελάτη:
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Ημερομηνία Γέννησης:
v
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Αριθμός Διαβατηρίου:
Χώρα Φορ/σης:
v
Α.Φ.Μ.:Επόμενο

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
(Τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) συνιστούν ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του Ν.4099/2012)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
3Κ INVESTMENT PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. (διακριτικός τίτλος 3Κ Investment Partners), ΑΠΟΦ.ΥΠ.ΕΘ.Ο: 38476/Β 1288/13.09.1990, Γ.Ε.ΜΗ.: 1003501000, Εποπτεύουσα Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ

Για οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 7419890, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Powered by