Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ανανέωση    - - : - -

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
(Τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) συνιστούν ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του Ν.4099/2012)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
3Κ INVESTMENT PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. (διακριτικός τίτλος 3Κ Investment Partners), ΑΠΟΦ.ΥΠ.ΕΘ.Ο: 38476/Β 1288/13.09.1990, Γ.Ε.ΜΗ.: 1003501000, Εποπτεύουσα Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ

Για οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 7419890, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Powered by